ضرورت ها و بایدهای یک برنامه ریزی درسی خوب

توجه به تفاوت های فردی.

خود دانش آموز نیاز به برنامه ریزی را تشخیص بدهد.

اعتماد و اعتقاد به برنامه ریزی درسی.

هدف گذاری در برنامه ریزی درسی 1- کوتاه مدت(هفتگی) 2- میان مدت(ماهانه یا آزمونی) 3- بلند مدت(کنکور).

میزان ساعت مطالعه هفتگی بر اساس توان دانش آموز.

تنوع مطالعاتی در برنامه ریزی روزانه.

یادگیری مرحله ای و مداوم در طول هفته.

در نظر گرفتن زمان های خالی در برنامه هفتگی برای جبران عقب افتادن در اثر اتفافات پیش بینی نشده.

توجه به نقاط ضعف و قوت دانش آموز در درس ها.

توجه به میزان اهمیت هر درس در کنکور.

توجه به نقاط ضعف و قوت برنامه در پایان هر هفته.

شعار اصلی برنامه ریزی درسی(هیچ کس به اندازه دانش آموز نمی تواند به خودش کمک کند).

گنجاندن تمرین های تست زنی هماهنگ با سرفصل های مطالعه، یعنی مطالعه همراه با تست.

در نظر گرفتن ضروریت استراحت و خواب کافی.

توجه به برنامه ی درسی روزانه مدرسه(برای دانش آموز پیش دانشگاهی).

توجه به دروس پایه سالهای قبل در برنامه ریزی.

نکته برداری-نکته برداری-نکته برداری توسط دانش آموز هنگام مطالعه تمامی درس ها.

آخر هفته نکته های یادداشت شده هفته قبل مرور شود.

آخر ماه نکته های ماه قبل مرور شود.

1+