ضریب درسی گروه آزمایشی علوم تجربی

در این گروه آزمایشی دروس عمومی با ضرایب یکسان اما دروس اختصاصی فرق می کنند.

ادبیات (4)- عربی(2)- معرف(3)- زبان خارجه(2)

گروه 1: گروه پزشکی و دندان پزشکی و…: زمین شناسی(0)- ریاضیات(2)- زیست(4)- فیزیک(2)- شیمی(3)

گروه 2: داروسازی و…: زمین شناسی(1)- ریاضیات(3)- زیست(4)- فیزیک(2)- شیمی(4)

گروه 3: رشته زمین شناسی و…: زمین شناسی(4)- ریاضیات(2)- زیست(2)- فیزیک(2)- شیمی(3)

گروه 4: مدیریت و حسابداری و حقوق و…: زمین شناسی(1)- ریاضیات(4)- زیست(2)- فیزیک(2)- شیمی(3)

گروه 5: مهندسی کشاورزی و…: زمین شناسی(1)- ریاضیات(4)- زیست(2)- فیزیک(2)- شیمی(3)

0

ضریب درسی گروه آزمایشی علوم انسانی

ادبیات(4)- عربی(2)- معارف(3)- زبان خارجه(2) و ضرایب دروس اختصاصی بستگی به پنج زیرگروه این رشته دارد که عبارتند از:

زیرگروه1. حقوق و زبان و ادبیات فارسی و زبان ادبیات عرب و …:

ادبیات اختصاصی(4)- عربی اختصاصی(4)- فلسفه و منطق(3)- اقتصاد(1)

ریاضی(2)- تاریخ و جغرافیا(1)- روانشناسی(1)- علوم اجتماعی(1)

زیرگروه2. علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خبرنگاری و…:

ادبیات اختصاصی(2)- عربی اختصاصی(1)- فلسفه و منطق(1)- اقتصاد(1)

ریاضی(2)- تاریخ و جغرافیا(1)- روانشناسی(2)- علوم اجتماعی(3)

زیرگروه3. مدیریت، حسابداری، علوم اقتصادی و…:

ادبیات اختصاصی(2)- عربی اختصاصی(1)- فلسفه و منطق(1)- اقتصاد(3)

ریاضی(4)- تاریخ و جغرافیا(1)- روانشناسی(1)- علوم اجتماعی(2)

زیرگروه4. علوم سیاسی، علوم انتظامی، جغرافیا، تاریخ، باستان شناسی و…:

ادبیات اختصاصی(2)- عربی اختصاصی(1)- فلسفه و منطق(2)- اقتصاد(2)

ریاضی(3)- تاریخ و جغرافیا(3)- روانشناسی(3)- علوم اجتماعی(2)

زیرگروه5. روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواده، کتابداری، تربیت بدنی و…:

ادبیات اختصاصی(2)- عربی اختصاصی(1)- فلسفه و منطق(2)- اقتصاد(2)

ریاضی(3)- تاریخ و جغرافیا(1)- روانشناسی(3)- علوم اجتماعی(3)

 

0

ضریب درس های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ادبیات(4) – عربی(2) – معارف(3) – زبان خارجه(2) و درس های اختصاصی بستگی به سه زیرگروه این رشته دارد.

زیرگروه 1. مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی صنایع و…:

ریاضی(4)- فیزیک (3)- شیمی(2)

زیرگروه 2. مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی معدن و…:

ریاضی(4)- فیزیک (3)- شیمی(3)

زیرگروه 3. کاردان فنی برق، کاردان فنی شیمی، کاردان مکانیک و…:

ریاضی(3)- فیزیک (2)- شیمی(2)

0