عوامل مطالعه خوب

1- همیشه با یاد و نام خدا شروع کنید.

2- ایجاد محیطی امن و آرام و بی سروصدا در محیط منزل یا محیط مطالعه.

3- دور کردن عوامل مزاحم از اتاق مطالعه مانند تلفن و تلویزیون.

4- منظم کردن وسائل و مکان مطالعه.

5- ایجاد تمرکز هنگام مطالعه.

6- تنظیم زمان و وقت مطالعه برای دروس حفظی هر نوبت بین 45 تا 60 دقیقه و برای دروس مفهومی یا تحلیلی بین 60 تا 90 دقیقه.

7- استراحت بین 10 الی 15 دقیقه در هر نوبت مطالعه.

8- نت برداری یا نکته برداری.

9- دو یا سه دوره از تست کنکور در کنارتان باشد.

10- یادداشت کردن اشکالات درسی تا در موقع مناسب بتوانید آنها را رفع کنید.

11- تکرار مطالب درسی.

12- تلقین مثبت یا مثبت اندیشی.

13- هنگام مطالعه همیشه آرام و هوشیار باشید.

14- زمان را مدیریت کنید.

15- خواندن درست سوال و اینکه سوال چه داده هایی در اختیارتان گذاشت و چه خواسته هایی دارد.

16- جمع بندی.

0