نبایدها و خط قرمزهای یک برنامه ریزی درسی خوب

پیچیدن یک نسخه برنامه ریزی برای همه دانش آموزان.

دخالت و انتظارات بیش از حد اطرافیان از دانش آموز در برنامه ریزی درسی.

خواندن فقط یک درس در یک روز یا فقط درس های اختصاصی در یک هفته.

تست نزدن کنار مطالعه درس و یا فقط تست کارکردن خالی.

فقط پیش دانشگاهی خواندن و یا فقط دروس پایه مطالعه کردن در طول هفته.

استفاده از منابع زیاد.

استفاده از کلاس های زیاد و پیاپی( چه کنکور، چه تقویتی).

0