ویژگی های یک برنامه ریزی خوب

انواع برنامه ریزی: 1- کوتاه مدت (هفتگی) 2- میان مدت(ماهانه یا آزمونی) 3- بلند مدت(تا کنکور)

یکی از ویژگی های برنامه ریزی خوب پیوسته و مطمئن به جلو بردن دانش آموز است که برای یک دانش آموز با سرعت بیشتر اما برای دانش آموز دیگر آهسته تر خواهد بود. مهم تلاش پیوسته و مداوم دانش آموز است.

قبل از شروع برنامه ریزی هفتگی تعیین میزان ساعت مطالعه درسی الزامی است. این زمان بر اساس توانایی مطالعه شخص صورت می گیرد، نه کمتر نه بیشتر.

بعد از مشخص کردن مطالعه هفتگی، این ساعت را با توجه به اهمیت درس ها و ضعف و قوت دانش آموز بین دروس تقسیم شود و یک برنامه ریزی تقریبی روزانه داده شود.

حتما در برنامه تقریبی روزانه تنوع مطالعاتی در نظر گرفته شود. یعنی این گونه نباشد که در یک روز فقط یک درس مطالعه گردد. حتما خواندن یک درس در طول هفته حداقل در دو یا سه روز انجام شود زیرا یادگیری مرحله ای و مداوم در طول هفته هم عمق یادگیری را افزایش می دهد و هم فراموشی مطالب را کاهش داده و باعث تقویت حافظه بلند مدت می شود.

چون در طول هفته یکسری اتفاقات پیش بینی نشده صورت می گیرد، به همین خاطر حتما باید زمان هایی برای جبران عقب افتادن در بعضی از درس ها در نظر گرفته شود و در این زمان هیچ درسی منظور نگردد.

آخرین مرحله که مهمترین مرحله برنامه ریزی است در واقع بعد از اتمام برنامه خواهد بود و آن این است که دانش آموز بداند آیا به تمام هدف گذاری های انجام شده برنامه رسیده یا خیر؟؟؟ به این شکل نقاط ضعف برنامه پیدا شده و در برنامه های هفته بعد اصلاح می گردد.

2+