ضریب درسی گروه آزمایشی علوم انسانی

ادبیات(4)- عربی(2)- معارف(3)- زبان خارجه(2) و ضرایب دروس اختصاصی بستگی به پنج زیرگروه این رشته دارد که عبارتند از:

زیرگروه1. حقوق و زبان و ادبیات فارسی و زبان ادبیات عرب و …:

ادبیات اختصاصی(4)- عربی اختصاصی(4)- فلسفه و منطق(3)- اقتصاد(1)

ریاضی(2)- تاریخ و جغرافیا(1)- روانشناسی(1)- علوم اجتماعی(1)

زیرگروه2. علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خبرنگاری و…:

ادبیات اختصاصی(2)- عربی اختصاصی(1)- فلسفه و منطق(1)- اقتصاد(1)

ریاضی(2)- تاریخ و جغرافیا(1)- روانشناسی(2)- علوم اجتماعی(3)

زیرگروه3. مدیریت، حسابداری، علوم اقتصادی و…:

ادبیات اختصاصی(2)- عربی اختصاصی(1)- فلسفه و منطق(1)- اقتصاد(3)

ریاضی(4)- تاریخ و جغرافیا(1)- روانشناسی(1)- علوم اجتماعی(2)

زیرگروه4. علوم سیاسی، علوم انتظامی، جغرافیا، تاریخ، باستان شناسی و…:

ادبیات اختصاصی(2)- عربی اختصاصی(1)- فلسفه و منطق(2)- اقتصاد(2)

ریاضی(3)- تاریخ و جغرافیا(3)- روانشناسی(3)- علوم اجتماعی(2)

زیرگروه5. روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواده، کتابداری، تربیت بدنی و…:

ادبیات اختصاصی(2)- عربی اختصاصی(1)- فلسفه و منطق(2)- اقتصاد(2)

ریاضی(3)- تاریخ و جغرافیا(1)- روانشناسی(3)- علوم اجتماعی(3)

 

0