ضریب درسی گروه آزمایشی علوم تجربی

در این گروه آزمایشی دروس عمومی با ضرایب یکسان اما دروس اختصاصی فرق می کنند.

ادبیات (4)- عربی(2)- معرف(3)- زبان خارجه(2)

گروه 1: گروه پزشکی و دندان پزشکی و…: زمین شناسی(0)- ریاضیات(2)- زیست(4)- فیزیک(2)- شیمی(3)

گروه 2: داروسازی و…: زمین شناسی(1)- ریاضیات(3)- زیست(4)- فیزیک(2)- شیمی(4)

گروه 3: رشته زمین شناسی و…: زمین شناسی(4)- ریاضیات(2)- زیست(2)- فیزیک(2)- شیمی(3)

گروه 4: مدیریت و حسابداری و حقوق و…: زمین شناسی(1)- ریاضیات(4)- زیست(2)- فیزیک(2)- شیمی(3)

گروه 5: مهندسی کشاورزی و…: زمین شناسی(1)- ریاضیات(4)- زیست(2)- فیزیک(2)- شیمی(3)

0