ضریب درس های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ادبیات(4) – عربی(2) – معارف(3) – زبان خارجه(2) و درس های اختصاصی بستگی به سه زیرگروه این رشته دارد.

زیرگروه 1. مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی صنایع و…:

ریاضی(4)- فیزیک (3)- شیمی(2)

زیرگروه 2. مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی معدن و…:

ریاضی(4)- فیزیک (3)- شیمی(3)

زیرگروه 3. کاردان فنی برق، کاردان فنی شیمی، کاردان مکانیک و…:

ریاضی(3)- فیزیک (2)- شیمی(2)

0